Kinderopvangtoeslag

Wijzigingen 2019
In 2019 vinden er de volgende wijzigingen plaats:
* Indexering maximum uurtarief voor kinderdagverblijf & verhoging gevolgen wet IKK
* Indexering maximum uurtarief voor buitenschoolse opvang & verlaging gevolgen wet IKK.
* Indexering inkomensschijven van de tabel kinderopvangtoeslag 2019.
* Verhoging bijdrage van de kinderopvangtoeslag. De bijdragepercentages zijn verhoogd tot een inkomen van circa € 114.000.
U treft hier de toelichting aan van het besluit door Staatssecretaris Van Ark.

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
• Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
• U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
• U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
• U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.

Recht
Uw recht op kinderopvangtoeslag hangt af van vele factoren. Om deze te berekenen dient u rekening te houden een aantal factoren.

1. Hoogte van het belastbaar inkomen van u en u eventuele toeslagpartner
2. Aantal arbeidsuren van de minst werkende partner
3. Aantal uren kinderopvang per maand per kind
4. Het uurtarief wat maandelijks gefactureerd wordt

Ouders hebben dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op kinderopvangtoeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen ouders 70% van de uren declareren. Deze kinderen maken namelijk minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan.

Voorbeeld: Heeft u (als minst- werkende partner) een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week?
• voor de dagopvang wordt tot maximaal 44,8 uur (= 140 % van 32 uur) opvang per week als rechthebbend voor kinderopvangtoeslag beschouwd;
• voor de BSO wordt tot maximaal 22,4 uur (= 70 % van 32 uur) opvang per week als rechthebbend voor kinderopvangtoeslag beschouwd;

Omgerekend naar jaar / maand:
• voor de dagopvang : 44,8 * 52 = 2.328 uur per jaar, 194 uur per maand
• voor de BSO : 22,4 * 52 = 1.164 uur per jaar, 97 uur per maand

Voorbeeld: Heeft u (als minst werkende partner) in 2018 6 maanden 36 uur per week en 6 maanden 10 uur per week aantoonbaar gewerkt zijn de arbeidsuren in dat kalenderjaar als volgt te berekenen : ((26 * 36 uur) + (26 * 10 uur)) = 1.196 arbeidsuren
o In het kalenderjaar maximaal 1.674 uren bij afname dagopvang (140 % van de arbeidsuren)
o In het kalenderjaar maximaal 837 uren bij afname buitenschoolse opvang (70 % van de arbeidsuren)

Voorbeeld: Heeft u (als minst- werkende partner) een arbeidsovereenkomst als oproep/invalkracht of werkt u voor een uitzendbureau?

Als u een dienstverband heeft waarbij het aantal uitbetaalde uren per week wisselt dan dient u voor dat kalenderjaar een inschatting te maken van het totaal aantal in dat jaar. Schommelt het aantal uren dat u werkt dan is het raadzaam regelmatig deze inschatting opnieuw te maken en te controleren of de totale opvanguren overeenkomstig zijn.

Let op : het gaat om de uren die u uitbetaald krijgt, werkt u extra uren buiten uw dienstverband die niet uitbetaald worden, maar als “tijd voor tijd” worden opgenomen, dan worden deze niet meegenomen.

Bovenstaande voorbeelden zijn van toepassing wanneer u in loondienst bent bij een werkgever. Studeert u of volgt u o.a. een traject naar werk dan gelden andere berekeningen. Meer informatie treft u aan op de website van de Belastingdienst. U kunt ook contact opnemen met de medewerkers van ons hoofdkantoor.

Beschikking Kinderopvangtoeslag
De beschikking kinderopvangtoeslag is een maandelijks voorschot gebaseerd op de grondslagen per kalenderjaar. Dus rekening houdend met een (taxatie van) uw inkomen, arbeidsuren en opvanguren van dat kalenderjaar.

Graag verwijzen wij u ook naar de FAQ over kinderopvangtoeslag.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG