Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Er is veel regelgeving over kinderopvangtoeslag, op deze pagina proberen we enkele vragen hierover te beantwoorden.
Staat uw vraag er niet bij, of is u niet alles duidelijk, neem dan gerust contact op met ons hoofdkantoor.

Netto berekening kosten kinderopvangtoeslag
Benieuwd naar de netto berekening kosten kinderopvangtoeslag ? Wanneer u deze rekentool invult kunt u een indicatie krijgen van de netto maandkosten (de eigen bijdrage) voor kinderopvang bij KSH.

1. Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als uw kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate;
 • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
 • U heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
 • U en uw toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
 • 2. Hoe hoog is mijn recht op kinderopvangtoeslag?

  Uw recht op kinderopvangtoeslag hangt af van vele factoren. Om deze te berekenen dient u rekening te houden een aantal factoren. Medewerkers op ons hoofdkantoor zijn u graag behulpzaam bij het maken van een voorbeeldberekening.

  • 1. Hoogte van het belastbaar inkomen van u en u eventuele toeslagpartner
  • 2. Aantal arbeidsuren van de minst werkende partner
  • 3. Aantal uren kinderopvang per maand per kind
  • 4. Het uurtarief wat maandelijks gefactureerd wordt

  3. Is er een koppeling tussen mijn gewerkte uren en de opvanguren

  Ja, vanaf 2012 wordt de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Ouders hebben dan bij dagopvang (voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar) recht op kinderopvangtoeslag voor 140% van de werkuren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Voor schoolgaande kinderen (van 4 tot en met 12 jaar) kunnen ouders 70% van de uren declareren. Deze kinderen maken namelijk minder gebruik van opvang, omdat ze ook naar school gaan. Voorbeeld:   Heeft u (als minst- werkende partner) een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week:

  • voor de dagopvang wordt tot maximaal 44,8 uur (= 140 % van 32 uur) opvang per week als rechthebbend voor kinderopvangtoeslag beschouwd;
  • voor de BSO wordt tot maximaal 22,4 uur (= 70 % van 32 uur) opvang per week als rechthebbend voor kinderopvangtoeslag beschouwd;

  Omgerekend naar maand :

  • voor de dagopvang : 44,8 * 52/12 (of * 4,33) = 194 uur per maand
  • voor de BSO : 22,4 * 52/12 (of * 4,33) = 97 uur per maand

  4. Wat wordt beschouwd als gewerkte uren

  Indien u arbeidsovereenkomst heeft betreffen dit de uren waarvoor u een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, eventueel verhoogd met extra gewerkte en uitbetaalde uren. Indien u een toeslagpartner heeft wordt er gekeken naar de uren van de minst werkende partner.

  Voor ZZP’ers geldt dat deze het aantal gewerkte uren aannemelijk moeten maken aan de Belastingdienst.

  Ouders met een 0-urencontract worden over het algemeen per uur betaald en worden geacht dus hun gewerkte uren te kunnen aantonen.

  Als u en/of uw partner een onregelmatig arbeidspatroon heeft, zult u aan het begin van het jaar een zo goed mogelijke schatting moeten maken van het aantal uren dat u werkt.

  Doelgroepouders als bedoeld in artikel 1.22, eerste lid, van de Wet werken niet, maar volgen een traject naar werk, oftewel een re-integratietraject. Aangezien zij niet werken, is bij hen geen sprake van een koppeling van de kinderopvangtoeslag aan gewerkte uren. Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag

  5. Kan ik bij aanvraag Kinderopvangtoeslag mijn arbeidsuren opgeven?

  Nee, de Belastingdienst heeft niet een berekeningsmodule om dit te berekenen. De Belastingdienst verwacht dat u als ouder / verzorger niet meer uren aanvraagt dan waar u recht op zou hebben. U dient dus zelf berekening te maken van het maximaal aantal uur. Hoe doet u dit : Voorbeeld: Heeft u (als minst- werkende partner) een arbeidsovereenkomst van 32 uur per week:

  • voor de dagopvang wordt tot maximaal 44,8 uur (= 140 % van 32 uur) opvang per week als rechthebbend voor kinderopvangtoeslag beschouwd, oftewel 44,8 * 52/12 (of * 4,33) = 194 uur per maand
  • voor de BSO wordt tot maximaal 22,4 uur (= 70 % van 32 uur) opvang per week als rechthebbend voor kinderopvangtoeslag beschouwd, 22,4 * 52/12 (of * 4,33) = 97 uur per maand

  Neemt u per kind meer opvanguren af, dan mag u dus maximaal 194 uur / 97 uur kinderopvangtoeslag aanvragen. U betaalt dus de meerdere uren zelf. Neemt u per kind minder opvanguren af, dan dient u dus deze uren op te geven.

  6. Wat is het maximum aantal uur opvang wat gedeclareerd mag worden?

  Voor de kinderopvangtoeslag mag er maandelijks maximaal 230 uur per kind aan opvanguren (ongeacht opvangsoort) gedeclareerd worden.

  Daarbij moet dan ook rekening gehouden worden met het aantal arbeidsuren.

  Let wel : dit is het maximale recht voor de kinderopvangtoeslag ! Dit staat los van het maximale aantal uur opvang wat gedeclareerd kan worden door een kinderopvangorganisatie.

  7. Wat is de Eigen Bijdrage voor de kinderopvangtoeslag?

  De eigen bijdrage betreft het gedeelte van de kinderopvangkosten waarvoor u geen kinderopvangtoeslag krijgt. Dus “totaal bedrag kinderopvang kosten volgens overeenkomst” onder aftrek van “recht op kinderopvangtoeslag”.

  Als u GEEN Eigen Bijdrage betaald aan de kinderopvangorganisatie heeft u ook GEEN recht op kinderopvangtoeslag.

  Als u dus uw betalingsverplichting niet nakomt richting de kinderopvangorganisatie kan de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst terug gevorderd worden.

  8. Mag iemand anders de Eigen Bijdrage betalen voor mij?

  De eigen bijdrage moet betaald worden door de aanvrager en/of mede-aanvrager van de kinderopvangtoeslag.

  Als uw ex-partner voor u uw eigen bijdrage betaald op bankrekening van KSH, dient dit schriftelijk overeengekomen te zijn in de kinderalimentatie.

  Als iemand anders voor u uw eigen bijdrage betaald op bankrekening van KSH, dien dit schriftelijk overeengekomen te zijn, bijvoorbeeld door een lenings- of schenkingsovereenkomst.

  9. Blijf ik recht houden op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid?

  In geval van werkloosheid wordt er een overgangstermijn van 6 (tot en met 31-12-2017) of 3 (vanaf 1-1-2018) maanden gehanteerd waarin toeslagaanvragers het recht op kinderopvangtoeslag behouden. Daarna vervalt het recht op kinderopvangtoeslag. U kan dus daarna nog wel kinderopvang afnemen, u krijgt hiervoor dan geen vergoeding vanuit de overheid meer. De termijn loopt over het kalenderjaar heen. Raakt u bijvoorbeeld per 30 november 2017 werkloos, dan heeft u voor de maanden december, januari tot en met mei 2018 recht op kinderopvangtoeslag. Voor de opvanguren gaat de Belastingdienst dan uit van het aantal arbeidsuur voordat u werkloos werd.

  10.Wat controleert de Belastingdienst?

  De laatste jaren wordt er steeds meer gecontroleerd door de Belastingdienst. Controle kan worden uitgevoerd doordat:

  • Belastingdienst vraagt kopie plaatsingsovereenkomst op
  • Belastingdienst vraagt kopie betaalbewijzen van de Eigen Bijdrage

  Kinderopvangorganisaties leveren jaarlijks of maandelijks (in geval van KSH) een digitaal bestand aan bij de Belastingdienst. In dit bestand staan onder meer de gefactureerde uren en tarieven .Vanaf 2015 worden deze bestanden in toenemende mate gebruikt voor controles.

  11.Wat is voor de Belastingdienst het 1e kind?

  Het kind met de meeste opvanguren wordt beschouwd als 1e kind. Heeft u een kind op een KDV en een bij de BSO, dan is meeste gevallen het kind op de KDV het 1e kind.

  12. Is KSH een Toeslagendienstverlener?

  Ja, Kinder Service Hotels is een Toeslagendienstverlener. De toeslagendienstverlener is de opvolger van de HIP ( Hulp Informatie Punt) Als toeslagendienstverlener helpen wij burgers met toeslagen die raakvlakken hebben met onze organisatie. Dus als kinderopvanginstelling met de kinderopvangtoeslag. Hierdoor kunnen wij u als ouder/verzorger beter behulpzaam bij het verstrekken en opvragen van informatie, alsmede het doorgeven van wijzigingen voor de kinderopvangtoeslag.

  13. Kan de kinderopvangtoeslag gestort worden op bankrekening KSH?

  In 2014 is de één bankrekeningstelsel ingevoerd. Alle toeslagen en belastingen worden op 1 bankrekening gestort van de belastingplichtige. Alleen voor de huurtoeslag en de kinderopvangslag zijn er uitzonderingen mogelijk. KSH heeft een POBR1 convenant afgesloten met de Belastingdienst. Het is dus mogelijk de kinderopvangtoeslag rechtstreeks uit te keren op de bankrekening van KSH. Alleen als een kind uit uw gezin ook tegelijktijdig gebruikt maakt van kinderopvang bij een andere organisatie is dit niet mogelijk.
  NETTO KOSTEN KINDEROPVANG