Ontwikkeling Basisschool De Akker Dieren

Kinder Service Hotels is voornemens in basisschool De Akker te Dieren een locatie te openen waarbij dagopvang 0-4 jaar wordt aangeboden en in samenwerking met de school een schoolarrangement voor 2-4 jaar. De planning is dat deze na de zomervakantie (rond 1 september 2019 ) operationeel zal zijn. Dit is mede afhankelijk van het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen.

De tarieven van de dagopvang zullen gelijk zijn zoals deze nu zijn opgenomen in onze prijstabel (zie hele en halve dagopvang). Voor deze kosten is het mogelijk dat u een tegemoetkoming ontvangt van de overheid, mits u voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt.

Het schoolarrangment wordt in samenwerking met de school uitgevoerd. Deze kosten vallen niet onder de Wet op de Kinderopvang, er is dan geen tegemoetkoming mogelijk.

Heeft uĀ belangstelling voor plaatsing van uw kind(eren) dan kunt u uw interesse kenbaar maken via bemiddeling@kinderservicehotels.nl met opgave van kindgegevens (o.a. geboortedatum) en voorkeur voor welke opvang (dagopvang of schoolarrangement) en welke dagen.

Op het moment dat we meer duidelijkheid hebben over de startdatum zullen wij u nader informeren.