Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Opvang vanaf woensdag 16-12-2020

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Zojuist (14-12-2020) heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf woensdag 16 december 2020 zullen sluiten. Deze sluiting van de scholen zal waarschijnlijk tot 19 januari 2021 zijn.

De kinderopvang zal vanaf woensdag 16 december 2020 alléén opvang verzorgen voor kinderen waarvan de ouder(s) /verzorger(s) werkzaam is/zijn in een zogenaamd vitaal/cruciaal beroep Welke beroepen dit zijn kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid en treft u onderaan deze brief aan.

Zowel onze kinderdagverblijven als onze kidsclubs zijn voor kinderen van deze ouders conform onze reguliere openingstijden van 07.00 tot 19.00 uur geopend.  Let wel, de Kidsclub is dan geopend tijdens de voorschoolse opvang en ná de reguliere schoolsluitingstijd. Tijdens de schooltijden verzorgt uw school de opvang van ouders met cruciale beroepen.(zie lijst in bijlage)

Voor de komende periode ziet de noodopvang er als volgt uit;

woensdag 16 tot en met vrijdag 18 december verzorgt school de noodopvang. In de KSH  kidsclubs worden kinderen opgevangen tijdens de VSO en ‘s-middags na de reguliere schoolsluitingstijd. De kinderdagverblijven van KSH zijn geopend op reguliere tijden

maandag 21 tot en met donderdag 31 december verzorgt KSH de noodopvang tussen 07.00 -19.00 uur. Op 1e kerstdag, vrijdag 25 december en op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari is KSH gesloten.

Maandag 4 tot en met maandag 18 januari  verzorgt school de noodopvang. In de KSH kidsclubs worden kinderen opgevangen tijdens de VSO en ‘s-middags na de reguliere schoolsluitingstijd. De kinderdagverblijven van KSH  zijn geopend op reguliere tijden.

Bovenstaande heeft tot gevolg dat in het KSH ouderportaal (Jaamo) álle kinderen worden afgemeld in de periode van 16 december 2020 tot en met maandag 18 januari 2021.

Hebben ouders, vanwege hun vitale beroep, kinderopvang nodig dan kunnen zij  hun kind(eren) per dag(deel) dat nodig is aanmelden via het KSH ouderportaal

Maakt u nog geen gebruik van dit KSH ouderportaal? Zie website KSH ouderportaal 

Wij vertrouwen erop dat echt alleen ouders gebruik maken van deze mogelijkheid wanneer zij in een vitaal beroep werkzaam zijn. Ook geldt dat de noodopvang in principe alleen verzorgd wordt op de reeds overeengekomen opvangdagen of dagdelen. Wanneer er daarnaast extra opvang benodigd is zoek dan contact met uw vestigingsmanager

Om de verdere verspreiding van het Corona virus tegen te gaan blijven de eerder gestelde criteria onverminderd van kracht. Voor ouders én ons personeel geldt dat wanneer er sprake is van klachten zij NIET op de vestiging mogen komen. Voor kinderen met klachten hanteren we de beslisboom, deze treft u hier aan; https://www.boink.info/beslisboom

De medewerkers van KSH stellen de komende periode alles in het werk om passende noodopvang te realiseren voor de kinderen. U dient er echter rekening mee te houden dat uw kind(eren) kan/kunnen worden opgevangen door andere pedagogisch medewerkers dan normaal en dat de groepssamenstelling ook af kan wijken.

Compensatie vanuit de Rijksoverheid

Net als bij de sluiting in het voorjaar van 2020 zullen ouders op dezelfde manier door de Rijksoverheid worden gecompenseerd voor deze periode.

Deze brief is opgesteld aan de hand van de informatie die door de overheid op 14 december 2020 om 19.00 uur is verstrekt. Wij begrijpen dat u vragen heeft hierover. Wij verzoeken u uw eventuele vragen te stellen via info@kinderservicehotels.nl en niet telefonisch contact te zoeken via het hoofdkantoor of de vestiging. Op onze website zullen wij veelvoorkomende vragen plaatsen en beantwoorden. Deze pagina wordt vervolgens regelmatig aangevuld.

Wanneer er nieuwe informatie bekend wordt gemaakt door de Rijksoverheid zullen wij u informeren.

Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking om gezamenlijk het maatschappelijk belang te dienen.

Met vriendelijke groet


Het management van Kinder Service Hotels

Lijst met cruciale beroepen

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave