Klachtenprocedure Ouders van Kinder Service hotels
Voor Kinder Service Hotels staat de professionaliteit en kwaliteit van de dienstverlening voorop. We staan voor kwalitatief hoogwaardige kinderopvang, waar u uw kind met een gerust hart aan toevertrouwt. Ondanks onze inspanningen om de opvang van uw kind naar wens te laten verlopen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat willen wij dan graag van u horen.

Interne klachtenprocedure
Wanneer u, als ouder/verzorger, ontevreden bent over bijvoorbeeld de wijze waarop het pedagogisch beleid en het werkplan op uw vestiging worden uitgevoerd, of wanneer u ontevreden bent over zaken aangaande veiligheid, gezondheid, kwaliteit, voedingsbeleid of communicatie, kunt u dit het beste eerst bespreken met de direct betrokkene(n), de pedagogisch medewerker en/of de vestigingsmanager. De vestigingsmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de vestiging en is de aangewezen persoon om met u tot een oplossing te komen. Ook wanneer u, als ouder/verzorger suggesties heeft die kunnen bijdragen aan een betere kwaliteit van de opvang, kunt u dit uiteraard bespreken met de vestigingsmanager.

U kunt uw interne klacht sturen naar:
Kinder Service Hotels Kinderopvang, t.a.v. de klachtencoördinator, Nijverheidsweg 14b, 7031 BV Wehl, of via het mailadres: klachten@kinderservicehotels.nl.

Zodra de klacht ontvangen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De klacht zal vervolgens binnen 10 werkdagen in behandeling worden genomen. Ons uitgangspunt is om samen met u tot een bevredigende oplossing te komen. Alle klachten worden geregistreerd en er wordt periodiek bekeken of preventieve acties noodzakelijk zijn.

Mocht u ontevreden zijn over de afhandeling van administratieve zaken vanuit het hoofdkantoor van Kinder Service Hotels en of een klacht hebben ten aanzien van een medewerker van het hoofdkantoor, dan kunt u hierover telefonisch contact opnemen met de helpdesk van het hoofdkantoor via telefoonnummer 0314-68 04 98. De medewerker van de helpdesk zal u vervolgens doorverbinden naar de persoon die de klacht kan afhandelen.

Externe klachtenafhandeling
Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft u de mogelijkheid zich te wenden voor informatie, advies en mediation bij het Klachtenloket kinderopvang gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie. www.degeschillencommissie.nl

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien er redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht dient overigens binnen 12 maanden, na het indienen/melden van de klacht bij KSH aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u eveneens op de website van de geschillencommissie. 

Daarnaast treft u hierover informatie aan in onze Mantelovereenkomst/ Algemene Leveringsvoorwaarden die u bij de plaatsingsovereenkomst heeft ontvangen

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG